klapkova

koncepční studie Klapkova

http://www.iprpraha.cz/klapkova

Schváleno Radou hl. m. Prahy usnesením č. 2074 ze dne 2. 9. 2015.
Vedoucí koncepce: doc. Ing. arch. Pavla Melková, Ph.D.
Projektový tým: MgA. Žofie Raimanová, Ing. arch. Martin Špičák
Spolupráce:
Kancelář projektů a soutěží IPR – Ing, arch. Michaela Kloudová
Kancelář dopravní infrastruktury IPR – Ing. Václav Novotný

Impulsem ke komplexnímu řešení byla plánovaná rekonstrukce tramvaje, díky které bylo možné ulici uchopit jako jeden celek. Na nepříliš známé ale významné historické ose se střídá několik charakterů. Nejprve ulice prochází původním vesnickým jádrem Kobylis s nízkou zástavbou a živým parterem, pak rušnou křižovatkou se stanicí metra a pokračuje klidnou zástavbou rodinných domů v zahradách. Všechny funkce a druhy dopravy je nutné skloubit do relativně úzkého uličního prostoru.

Motivem koncepční studie byla mj. koordinace jednotlivých správců a investorů. Podařilo se přesvědčit správce jednotlivých inženýrských sítí, aby se přidali k celkové rekonstrukci ulice a předešlo se tak neoblíbenému a nákladnému opakovanému rozkopávání uličního prostoru. Osvětlení a trakční vedení je umístěno na společných sloupech, čímž je ušetřen prostor na chodnících. Tématem bylo také nalezení ekonomického, ale esteticky vhodného řešení povrchů mimo exponovanou a památkově chráněnou část Prahy.

Vedle úprav, které by měly zajistit kvalitnější podmínky pro běžný provoz, bylo v oblasti vilové zástavby navrženo na místě stávající rozlehlé křižovatky s ul. Veltěžskou pobytové prostranství se stromy, mobiliářem a herním prvkem. V severní části ulice je pak s cílem ochlazování rozpálené komunikace doplněno jednostranné stromořadí.
Klapkova je první koncepční studií, na kterou byla zpracována a schválena navazující projektová dokumentace. V rámci pionýrské snahy o realizaci studie kvalitního městského prostoru bylo nutné složitě nalézat shodu s běžnou praxí determinovanou technickými požadavky, normami a stavebními vyhláškami. V rámci výsledného projektu se však podařilo dojít ke konsenzuálnímu řešení. Praktické zkušenosti z této fáze jsou užitečné zejména pro přípravu dalších koncepčně orientovaných projektů veřejných prostranství.