Koncepce pražských břehů

Koncepce pražských břehů

Schváleno Radou hl. m. Prahy usnesením č. 162 ze dne 4. 2. 2014
Vedoucí koncepce: doc. Ing. arch. Pavla Melková, Ph.D.
Projektový tým: Ing. arch. Vladimír Fialka (vedoucí projektu), Ing. arch. Tomáš Cach, Ing. arch. Kateřina Frejlachová,
Ing. arch. Jan Harciník, Ing. arch. Jakub Hendrych, Ing. arch. Jan Kadlas, Ing. arch. Radek Novotný,
MgA. Žofie Raimanová, Bc. Martin Špičák, Ing. Štěpán Špoula, Mgr. Daniela Doležalová
Spolupráce:
Kancelář metropolitního plánu IPR, Kancelář infrastruktury a krajiny IPR, Kancelář
prostorových dat IPR, Kancelář podpory plánu 99 IPR
Externí spolupráce:
MČ P1, P2 ,P4 ,P5, P6, P7, P12, P16; Praha – Lipence, Praha – Lysolaje, Praha – Suchdol, Praha – Troja, Praha – Velká Chuchle, Praha – Zbraslav;
Odbor správy majetku MHMP, Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství MHMP, Odbor památkové péče MHMP, Odbor bezpečnosti a krizového řízení MHMP,
NPÚ, Státní plavební správa, Pražské vodovody a kanalizace, a. s., Ředitelství vodních cest ČR, ROPID, TSK hl. m. Prahy, Povodí Vltavy, s. p.,
Sdružení pražských plavidel, o. s., Pražská paroplavební společnost, a. s., Auto*Mat, o. s., Dvojka sobě, o. s., Bajkazyl, o. s., Archetyp, o. s.,
Ing. arch. Michal Froněk, Ing. arch. Petr Janda, PhDr. Ivan Gabal, Ing. Vladimír Sitta, Daniël Hagen, Ing. Václav Malina a další

Vizí města bylo vytvořit z pražských břehů kvalitní, dobře spravovaný veřejný prostor. Chyběl ale dokument, který by se na Vltavu v Praze díval jako na celek a umožnil plánovat její rozvoj v celoměstských souvislostech. Koncepce Pražských břehů proto definuje komplexní přístup k řece jako základnímu vztažnému elementu města a krajiny a řeší prostor řeky jako celoměstsky významný veřejný prostor.
Je strategickým a iniciačním dokumentem hl. m. Prahy, který otevírá diskuzi o hodnotách prostoru řeky, o jeho aktuální i budoucí podobě a roli ve struktuře a životě města a současně je výzvou k jeho postupnému zkvalitňování. Slouží jako koordinační podklad pro všechny záměry urbanistického a architektonického plánování, investic, správy, údržby a využití. Je podkladem pro spolupráci na úrovni hl. m. Prahy, městských částí, dotčených organizací, občanů města, odborníků, podnikatelského sektoru a dalších aktérů v území.
Koncepce obsahuje principy, jak s řekou pracovat na úrovni celého města, ale i konkrétní náměty ke zlepšení, které dávají smysl v rámci celku. Definuje tak zadání pro navazující projekty či přípravu organizačních, správních nebo ekonomických opatření. Navrhuje také nové nástroje správy a organizace (správce nábřeží, příměstský park). Hlavní náměty jsou shrnuty v akčním plánu, podle kterého může město koncepci postupně naplňovat.
Inovativní je především pojetí tzv. prostoru řeky, za který jsou považovány nejen samotné břehy, ale také navazující oblasti v šíři říční nivy, zahrnující místa, jejichž charakter je přímo ovlivněn návazností na řeku anebo který naopak řeku sám ovlivňuje. Pečlivé rozklíčování a popsání rozličných charakterů a potenciálů města a krajiny podél Vltavy na území hlavního města Praze podává komplexní obraz řeky ve městě.