koncepční studie Dvořákovo nábřeží

koncepční studie Dvořákovo nábřeží

http://www.iprpraha.cz/dvorakovonabrezi

Schváleno Radou hl. m. Prahy usnesením č. 2984 ze dne 29. 11. 2016
Vedoucí koncepce: doc. Ing. arch. Pavla Melková, Ph.D.
Projektový tým: Ing. arch. Jan Kadlas
Spolupráce:
Kancelář dopravní infrastruktury IPR – Ing. Václav Novotný
externě pro Kancelář participace IPR – Ing. Milota Sidorová, Ph.D.

Když se řekne Dvořákovo nábřeží, tak se občanům nevybaví buď nic, případně lodě, náplavka nebo tranzitní doprava. Přitom je část nábřeží Na Františku místo, na kterém se jedny z nejstarších dochovaných stavebních památek Prahy potkávají s Vltavou.
Cílem koncepční studie je navrátit tuto část břehů Vltavy zpět mezi místa, která volíme nejen jako příjemnou a bezpečnou cestu do práce, ale která jsou atraktivní i pro trávení volných chvil a objevování tajemství mnoha vrstev zdejší bohaté historie. Předmětem samotné studie je pouze horní úroveň nábřeží, čímž navazuje na záměr Prahy rekonstruovat technické vybavení spodní úrovně (náplavky) a prostory kobek v nábřežní zdi.
Impulzem pořízení koncepční studie jsou některé klíčové investice do území, realizované nebo plánované v horizontu nadcházejících několika let správci a vlastníky pozemků či budov na nábřeží. Specifikem řešeného území je poměrně malý počet poměrně velkých institucí a společností, které budovy a pozemky na horní úrovni vlastní či spravují. Ti se také stali partnery při společném formulování vize pro nábřeží, které probíhalo v několika fázích nejprve prostřednictvím samostatných strukturovaných rozhovorů s jednotlivými vlastníky či správci a následně na společných setkáních u kulatého stolu. Poznatky z takto pojatého procesu se staly východiskem pro navrhovaný stav.
Koncepční studie se tak může stát společným podkladem pro navazující projektové dokumentace jednotlivých záměrů závazným pro městské organizace a poslouží pro koordinaci probíhajících a budoucích investic do dalšího rozvoje nábřeží a bezprostředně navazujících veřejných prostranství. Představuje nejlepší možný průnik často protichůdných dílčích zájmů.

Nábřeží Na Františku tvoří prostředí budovám, jejichž založení dělí navzájem tři čtvrtiny tisíciletí a které připsaly Praze některá světová či evropská civilizační prvenství. Studie navrhuje takovou úpravu prostředí, která všem soudobým uživatelům umožní nad rámec uspokojení jejich běžných potřeb tuto skutečnost vnímat.