koncepční studie náměstí OSN

koncepční studie náměstí OSN

http://www.iprpraha.cz/namestiosn

Schváleno Radou hl. m. Prahy usnesením č. 1710 ze dne 18. 7. 2017
Vedoucí koncepce: doc. Ing. arch. Pavla Melková, Ph.D.
Projektový tým: Ing. arch. Jan Kadlas, Ing. arch. Martin Špičák
Spolupráce:
Kancelář participace – Pavla Pelčíková MSc, Bc. Lenka Otrusinová
Kancelář dopravní infrastruktury – Ing. Jan Zalabák
Kancelář technické infrastruktury – Ing. Jan Fišer
stáž KVP – Nora Behová Ba (Hons)

V souvislosti s investicí Dopravního podniku hl. města Prahy do rekonstrukce tramvajové trati v ul. Kolbenova a Sokolovská, která náměstí protíná, bylo žádoucí pořídit koncepční studii úprav veřejného prostranství, která by rekonstrukci tramvajové trati zasadila do celostního kontextu a obecnějšího rámce, který bude sledovat nejen maximální zhodnocení a zlepšení prostředí stávající již založené struktury zástavby, ale také vytvoří podmínky pro uspokojení potřeb budoucího zvýšeného počtu uživatelů plynoucího z plánované transformace bývalých průmyslových areálů v bezprostředním okolí. Proto se studie nevěnuje pouze samotnému náměstí, ale celému širšímu uzlu tras a druhů pohybu po městě, který jako celek tvoří ústřední veřejné prostranství Vysočan.
Důležitým tématem se tak stalo zajištění kontinuity a uživatelské vstřícnosti přestupních tras mezi autobusy, tramvajemi, vlaky i metrem, průchody a propojení do rekreačního zázemí údolí Rokytky a jižních svahů za železnicí severně od náměstí.
Ústředním motivem studie je zřízení nové multifunkční zpevněné plochy samotného náměstí, vybavené přípojkami sítí pro podporu pořádání různých společenských akcí, zařízené městským mobiliářem, doplněné vodním prvkem a polozastíněné novými stromy. Tento typ plochy dosud v těžišti Vysočan úplně chybí.
Možnost takové prostranství na náměstí OSN zřídit vyplynula z rozhodnutí přeložit současnou smyčku tramvaje z křižovatky zpět do předválečné polohy kolem bloku, který náměstí vymezuje z východu. Nová smyčka je zároveň nástrojem kultivace a znovu zpřístupnění dosud zanedbávaných ulic, které blok opisují, a to nejen pro obecnou veřejnost, ale i pro jednotky IZS, které dosud dotčenými plochami kvůli divoce parkujícím automobilům neprojely buď vůbec, nebo jen s největšími obtížemi.
Motto/citace:
Uzel definovaný trasami přestupů mezi jednotlivými módy hromadné dopravy a průsečíkem tras různých druhů pohybu po městě vytváří ústřední veřejné prostranství Vysočan. Studie jej navrhuje upravit do standardu úměrného současnému (a budoucímu) významu a využití a doplňuje o dosud chybějící samotnou víceúčelovou zpevněnou plochu náměstí.