koncepční studie Vinohradská

koncepční studie Vinohradská

Schváleno Radou hl. m. Prahy usnesením č. 1916 ze dne 16. 8. 2016
Vedoucí koncepce: doc. Ing. arch. Pavla Melková, Ph.D.
Projektový tým: Ing. arch. Radek Novotný (vedoucí projektu), Ing. arch. Kateřina Frejlachová, Ing. arch. Zuzana Kuldová, Ing. arch. Martin Špičák; Ing. arch. Tomáš Cach
Spolupráce:
Kancelář projektů a soutěží IPR – Ing, arch. Jitka Brablecová, Ing, arch. Filip Ditrich
Kancelář dopravní Infrastruktury IPR – Ing. Jakub Zajíček
Kancelář participace IPR – Ing. Petr Návrat, MSc.; Bc. Pavla Pelčíková, MSc.; Mgr. Martina Macáková, MSc.; Bc. Daniel Kajpr

Vinohradská je díky své šířce a strategické poloze v urbanistické struktuře synonymem pražské městské třídy, která ve stopě původní historické osy tvoří páteř Vinohrad. Aktuální podoba uličního prostoru, chodníků a mobiliáře ale nereflektuje význam ulice ani současné potřeby obyvatel. Hustý automobilový provoz koliduje s plynulostí tramvajové dopravy a množství fyzických i psychologických bariér představuje problém z hlediska pěšího pohybu. Deficity ulice se promítají i do způsobu využití parteru objektů.

Impulsem ke komplexnímu řešení Vinohradské byl plán Dopravního podniku rekonstruovat tramvajovou trať v úseku od křížení s Legerovou ul. po křižovatku Želivského. Vinohradská je první koncepční studií Kanceláře veřejného prostoru a jako taková položila základy způsobu tvorby koncepčních studií pro další projekty a základy metodiky systematické participace veřejnosti, která v takovém rozsahu proběhla rovněž poprvé.
Studie se snaží reflektovat charakter Vinohradské, která je při své délce soustavou rozmanitých míst se silnou identitou a zároveň sjednotit standard prostorového uspořádání, mobiliáře a provedení povrchů a dlažeb. Nová organizace prostoru se snaží o preferenci tramvajové dopravy a vyšší komfort jejího užívání, minimalizaci kolizí s automobilovým provozem a vytvoření lepších podmínek pro pěší a cyklisty.
Ulice by se měla stát příjemným místem k procházkám a setkávání, aby tak znovu nabyla své původní reputace vinohradského korza. Koncepční studie proto doplňuje stromořadí v celé délce ulice, akcentuje přirozené pobytové prostory v rozšířených nárožích a v místech širšího chodníku před významnými budovami, dnes upozaděné ve prospěch provozně-dopravní role ulice. Mezi nejvýraznější lokální změny a zlepšení, které studie přináší, patří např. doplnění úrovňových přechodů pro pěší v místě vstupů do metra na náměstí Jiřího z Poděbrad nebo doplnění pěšího přechodu mezi OC Flora a protější stranou ulice přímo v křižovatce s ul. Jičínskou.

Vinohradská je jednou z páteřních os, které určily strukturu zastavění Vinohrad. Studie navrhuje ideální stav, který vrátí Vinohradské důstojnost živé městské třídy.