Magistrála – spojující městská třída

Magistrála – spojující městská třída

Schváleno Radou hl. m. Prahy usnesením č. 2034 ze dne 29.8.2017
Garant koncepce: doc. Ing. arch. Pavla Melková, Ph.D.
Projektový tým: Gehl architects – Henriette Vamberg, Solvejg Reigstad, Jonna Ekholm, Lisa Müller, Mads Kjær, Martin
Spolupráce:
Kancelář veřejného prostoru IPR – doc. Ing. arch. Pavla Melková, Ph.D., Ing. arch. Zuzana Kuldová, Ing. arch. Jakub Hendrych
Kancelář dopravní Infrastruktury IPR – Ing. Marek Zděradička, Ing. Jakub Zajíček
Kancelář plánování území IPR – Ing. arch. Dominik Aleš

Severojižní magistrála v ose původního pražského opevnění je celoměstsky významnou ulicí vedoucí skrz centrální historickou část hl. m. Prahy, spojující kulturní a veřejné objekty, stejně jako administrativní a obytné oblasti a také parky a náměstí. V současné době plní pouze roli dopravní tepny pro automobilovou dopravu, přitom její potenciál umožňuje plnit i další role – celoměstsky i lokálně významného městského bulváru. Naplnění tohoto potenciálu odpovídá současným potřebám obyvatel hl. m. Prahy, jejichž významná část se s magistrálou denně střetává.

Vzhledem k potenciálně kontroverznímu a především obtížnému úkolu, jakým kultivace magistrály v současném politicko-společenském klimatu bezesporu je, jsme do Prahy pozvali mezinárodně vysoce uznávaného odborníka na tvorbu veřejných prostranství a souvisejících strategií, architekta Jana Gehla a jeho kancelář. Jejich úkolem pak bylo ve spolupráci s IPR Praha a Kanceláří veřejného prostoru vytvořit koncepci, jak postupnými realistickými a konsensuálními kroky začít měnit Severojižní magistrálu v městskou třídu, spojující lidi, oblasti a funkce – nalézt tak a naplnit její potenciál i v jiné než dopravní roli v životě města.

Výsledná koncepce má dvě části. Analýza se zabývá širšími souvislostmi tak, aby bylo možné lépe vést dialog o potenciálu i problémech Severojižní magistrály. Druhá část definuje strategii, která povede k naplnění vize „magistrála spojuje“. Koncepce přináší především obecné principy a strategii řešení problémů veřejného prostoru Severojižní magistrály. Definuje postupné fyzické úpravy i dlouhodobou vizi jejího směřování s ohledem na současný stav a vývoj dopravy, služeb a vybavenosti, charakter a kvalitu prostředí. Předpokládá postupnou proměnu a etapizaci dílčích kroků v krátkodobém, střednědobém a dlouhodobém horizontu. Navržená iniciační opatření nepodmiňují snížení propustnosti pro automobilovou dopravu, ale přinášejí potřebné oživení míst a zlepšení obytnosti prostoru ulice a přilehlých náměstí.