Vybíralka 25

Vybíralka 25 – pilotní projekt revitalizace pražských sídlišť

iprpraha.cz/vybiralova

Schváleno Radou hl. m. Prahy usnesením č. 2166 ze dne 5. 9. 2017
Vedoucí koncepce: doc. Ing. arch. Pavla Melková, Ph.D.
Projektový tým: Ing. arch. Kateřina Frejlachová, Ing. arch. Martin Špičák
Spolupráce:
Kancelář participace IPR – Milan Brlík, MSc; Kancelář komunikace IPR – Mgr. David Hájek
stážisté KVP IPR – Rozálie Kašparová, Kryštof Kratochvíl, The Anh Nguyen, Magdalena Přečková, Ivo Urbánek
Podpora: Kancelář dopravní infrastruktury IPR – Ing. Karel Hák; Kancelář podpory území IPR – Ing. arch. Zdeňka Riegrová
Externí spolupráce:
MČ P14; Praha 14 kulturní a Plechárna; Anthropictures, z.s. (komunitní monitoring); All4trees, s.r.o. (dendrologický průzkum); JV PROJEKT VH, s.r.o. (koncepce HDV);
Ing. Květoslav Syrový (doprava); Ing. Iva Hejzlarová (krajina); Mgr. Pavel Černý (sociologické šetření); Mgr. Jana Pavlová (architektonicko-urbanistická analýza);
Univerzita Karlova v Praze – Luděk Sýkora a Alena Procházková (analýza občanské společnosti); neoVISUAL (vizualizace) a další

Na počátku projektu Vybíralka stálo rozhodnutí kanceláře věnovat se pražským sídlištím jako urbanistické typologii se specifickými vlastnostmi a vůle města zlepšovat obytné prostředí na periferii. Vnitroblok Vybíralova na Černém Mostě byl pro pilot vybrán jako ucelený výstavbový celek vykazující typické znaky sídliště s potenciálem již částečně aktivizované místní komunity a etablujícího se lokálního kulturního centra Plechárna. Cílem projektu bylo na základě praktických zkušeností odpovědět na to, s jakými reálnými problémy se sídliště potýká, jaká mají být veřejná prostranství na sídlišti a co mohou nabízet svým obyvatelům.

Výstupem pilotního projektu je Plán revitalizace – koncepční studie, která je výsledkem rozsáhlého plánovacího procesu, do nějž byli zapojeni místní obyvatelé, zástupci městské části a další lokální aktéři. Participativní plánování na Vybíralce bylo zahájeno oslavami 25. výročí sídliště. Ve spolupráci s městskou částí a Plechárnou se uskutečnilo několik úspěšných kulturních akcí, které přispěly k utužení jádra místní komunity a všeobecné proměně vnímání místa. Plán sestává z celkové koncepce řešeného území, ze které vyplývá soubor dílčích opatření jako podklad pro navazující projekty – např. rekonstrukce uliční sítě, vytvoření jednotného Design Manuálu pro oblast Vybíralky, revitalizace předprostoru základní školy nebo zřízení pozice kustoda pro volnočasová hřiště v areálu školy.

Návrh obsažený v plánu revitalizace pracuje s ideou naplnit potenciál „bydlení v zeleni“, celkově tak zlepšit image bydlení na sídlišti a umožnit dlouhodobý, postupný, ale koordinovaný rozvoj. Snaží se o zvýšení čitelnosti a optimalizaci údržby prostoru akcentováním různých charakterů prostředí sídliště, rozšířením možnosti trávení času venku o zázemí pro různé skupiny obyvatel a nastavením standardu z hlediska materiality a vybavení; mj. aplikuje principy udržitelného hospodaření s dešťovou vodou.
Projekt Vybíralka je modelovým příkladem přístupu k plánování a revitalizaci pražských sídlišť obecně. Nejdůležitější poznatky a zkušenosti jsou dále využívány v dalších projektech města.

motto/citace:
Návrh úprav veřejných prostranství se snaží odpovědět na potřeby běžného života na sídlišti. Vytváří nová místa pro setkávání obyvatel různých věkových kategorií. Předpokladem budování vztahu k místu je to, že se lidé mají kde neformálně potkávat.