Koncepční studie Táborská

Koncepční studie Táborská/Na Pankráci/Na Veselí/Soudní

http://www.iprpraha.cz/taborska

Schváleno Radou hl. m. Prahy usnesením č. 412 ze dne 28. 2. 2017
Vedoucí koncepce: doc. Ing. arch. Pavla Melková, Ph.D.
Projektový tým: Ing. arch. Jakub Hendrych (vedoucí projektu), Ing. arch. Jan Harciník
Spolupráce:
Kancelář dopravní Infrastruktury IPR – Ing. Jan Zalabák
Kancelář participace IPR – Mgr. Monika McGarrell Klimentová

Koncepční studie reaguje na plánovanou investici do tramvajové trati spojující Nusle s Pankrácem, která prošla poslední komplexní rekonstrukcí před 30 lety. Ulice Táborská, která vede historickou stopou spojující Nusle s Pankrácem, se v místě náměstí Hrdinů napojuje na ulici Na Pankráci, která naopak vede v místě historické cesty spojující Prahu s Českými Budějovicemi. S tím souvisí i dlouhá historie zástavby kolem obou ulic a jejich význam pro obsluhu daného území, které je dnes součástí širšího centra Prahy.

Současný charakter ulic je degradován důrazem na silniční dopravu a částečně i vývojem navazující zástavby modernistického charakteru (podél ulice Na Pankráci). Ulice mají výrazný deficit v pobytovém charakteru a generují velké množství překážek pro chodce (chybějící chodníky, chybějící přechody pro pěší, množství zábradlí, bariérové zastávky apod.). Samostatným prvkem, který ale ovlivňuje celé území včetně řešených ulic, je severojižní magistrála procházející ulicí 5. května, která křižuje řešené území. Představuje výraznou bariérou v území a svým způsobem i limit pro další rozvoj.

Koncepční studie navrhla nové uspořádání uličních prostorů a v prostoru náměstí Hrdinů také několik výrazných změn. V první fázi to byla úprava přestupního uzlu Pražského povstání, kde j navrženo maximální sdružení zastávek autobusů a tramvají a jejich posunutí blíž k výstupům z metra. Velkou diskusi vyvolává varianta zrušení mimoúrovňového křížení ulice Táborské a 5. května i křížení 5. května s ulicí Na Veselí, jako jedno z možných budoucích řešení v dlouhodobějším horizontu. Srovnání křižovatky do jedné úrovně by zlepšilo pěší prostupnost územím, ale především umožnilo přímé napojení výjezdu tramvaje z vozovny do ulice Táborská, čímž by došlo k výraznému snížení hlukové zátěže v okolí tramvajové vozovny a nákladů na provoz. Dále byly navrženy úpravy zastávek tramvají v území tak, aby umožňovaly bezbariérový přístup a současně svým městotvorným řešením pomáhaly rozvoji svého okolí, například možností vzniku předzahrádek, posezení, a podobně.