Umělecká díla na veřejných prostranstvích | plug-in

Umělecká díla na veřejných prostranstvích | plug-in

autor: Pavla Melková, Kateřina Frejlachová, Jakub Hendrych
nakladatel: IPR Praha
Rok: 2018
ISBN: 978-80-87931-81-3

Kvalita veřejných prostranství je jedním ze základních předpokladů kvality života ve městě. Jedna z hlavních rolí veřejných prostranství, stejně jako umění, je role kulturní a společenská. Umění vytváří, kultivuje, rozvíjí a obohacuje kulturní rozměr života společnosti i jednotlivce a prohlubuje smyslové i rozumové vnímání prostředí a života okolo nás. Umění ve veřejném prostoru spoluvytváří jeho kulturní hodnotu. Umělecké dílo situované na veřejném prostranství zároveň zhodnocuje místo jako celek a umožňuje předat kulturní hodnoty široké veřejnosti. Kvalita veřejného prostranství je celostní. Je proto důležité, aby se každá jednotlivá část, která ho spoluvytváří, podílela na kvalitě celku. Vztah mezi uměleckým dílem a veřejným prostranstvím by měl být reciproční. Umění povyšující kvalitu místa – a místo posilující význam umění.
A moudré město spravované a obývané moudrou společností by mělo toto vše umožňovat, podporovat, iniciovat, garantovat a aktivně vytvářet. V tom spočívá smysl této publikace.

Art in Public Spaces

The quality of public spaces is one of the basic preconditions for the quality of life in the city. One of the main roles of public spaces, as well as art, is the cultural and social role. Art creates, cultivates, develops and enriches the cultural dimension of the life of society and the individual and enhances the sensory and rational perception of the environment and life around us. Art in public space contributes to its cultural value. At the same time, the work of art situated in the public space appreciates the place as a whole and allows to convey cultural values ​​to the general public. The quality of the public space is holistic. It is therefore important that each individual part that co-creates it contributes to the quality of the whole. The relationship between the work of art and the public space should be reciprocal. Art that elevates the quality of a place – and a place that reinforces the importance of art.